post

Đurđevi Stupovi u Rasu: Nemanjine stepenice ka nebu

Đurđevi Stupovi u Rasu, glavnu ulaz u crkvu sa zapadne strane i još uvek nedovršene kule-stupovi po kojima je ceo manastirski kompleks iz 12. veka dobio ime. Foto@Tamara Ognjević, 2015.

U ukupnom nasleđu srpske srednjovekovne umetnosti ne postoji građevina koja bi se mogla uporediti sa zavetnom Nemanjinom crkvom u Rasu. Posvećena Svetom Đorđu ili Đurđu, kako je naziva arhaični, narodni jezik, ova romanička relikvijar-crkva, tananih dimenzija, ali impresivne siluete koja se uzdiže na neobično visokoj lokaciji, pravi je dragulj stilskog „zagrljaja“ istoka i zapada u srpskoj umetnosti 12. veka. Nijedna druga građevina u Srba nije podignuta na takvoj visini da dominira ukupnim predelom, kao da je njen graditelj i istaknutim mestom na kome je sagradio hram, ali i parom visokih kula (stlpova ili stupova kako su u srednjem veku nazivane kule) kvadratnog preseka, koje se nalaze sa obe strane glavnog portala, hteo da dodirne nebo.

Đurđevi Stupovi 70-tih godina 20. veka, pre velike obnove. Ove stare fotografije na jedinstven način pokazuju specifičnu poziciju kompleksa u odnosu na okolinu.

Idejni koncept Đurđevih Stupova u Rasu, koje je podigao, kako stoji na sačuvanom fragmentu ulaznog portala, 1171. veliki župan Srbije Stefan Nemanja, treba tražiti u sličnim građevinama nastajalim na Zapadu u epohi takozvane krstaške umetnosti čiji su dominantni nosioci bili moćni normanski osvajači i vladari Sicilije i južne Italije, Engleske i severne Francuske, ali i sveti rimski carevi germanskog porekla, poput Nemanjinih znanaca Fridriha I Barbarose i njegovog sina Henrika VI.

Najčešće posvećene Arhistratigu Mihailu, kao čuveni Mon Sen Mišel u Normandiji, ovako zidane hramove u pravilu karakteriše „vestverk“, par visokih kula pored glavnog ulaza koje nadvisuju ostatak građevine i prema određenim hipotezama predstavljaju metaforičnu „nebesku lestvicu“. U pravilu se ove crkve – „nebeske merdevine“ nalaze na izrazitim uzvišenjima, kao svojevrsna „kopča“ između zemlje i neba. Prema određenim apokrifnim tekstovima na vrhu ovih kula-stepenica stajao je Arhistratig, određujući ko može u više, božanske sfere, a ko ne.

Ikona velikog župana Nemanje kao Svetog Simeona Mirotočivog na ulasku u manastirski kompleks i deo panorame Deževske doline. Foto@Tamara Ognjević, 2018.

O razlozima da se odabere građevina ovakvih konstruktivnih svojstava, ali i njena zanimljiva lokacija, u slučaju Đurđevih Stupova može se samo pretpostavljati.

Prema Nemanjinom žitiju, koga potpisuje njegov sin Stefan Prvovenčani, Stupovi su zavetna crkva, podignuta u znak zahvalnosti Bogu i Svetom Đorđu, ratniku Hristovom kome se Nemanja molio da ga oslobodi zatočeništva u koje ga behu stavila braća. Navodno zatočen u pećini iz koje je, prema predanju, gledao upravo u visoki vrh na kome se danas nalazi iz temelja obnovljen hram u Rasu, Nemanja se zavetovao najznamenitijem među Hristovim svetim ratnicima da će mu podići crkvu ako ga oslobodi.

Iako Prvovenčani tek kasnije pominje da je Nemanja negde u približno vreme, oko 1168. godine pobedio brata Tihomira i Vizantince u bici kod Pantina na Kosovu Polju, čime je i zvanično preuzeo presto velikih župana Raške, i uspostavio autonomiju svojih teritorija u odnosu na dotadašnju vizantijsku dominaciju, nesporno je da se ovaj istorijski događaj od prvorazrednog značaja zbio upravo u trenu koji prethodi gradnji Đurđevih Stupova u Rasu. Činjenica da je ova mistično lepa crkva podignuta u blizini srednjevekovnovnog Rasa i Deževe, nadomak sabornog i krunidbenog hrama Raških župana posvećenog Svetim Apostolima, tvori utisak da je Nemanja na autentičan, duhovni način „obeležio“ svoje teritorije. Ili da citiramo Stefana Prvovenčanog – „i sabra propalu srpsku zemlju, ograđujući je Krstom Hristovim“.

Stepenaste, razigrane fasade Đurđevih Stupova predstavljaju izuzetan primer reprezentativne građevine u romaničkom stilu unutar srpskog kopna. Foto@Tamara Ognjević, 2018.

Crkva Svetog Đorđa u Rasu je jednobrodna građevina sa naročito ozidanom pripratom sa dve moćne kule. Hram je u suštini malih dimenzija, tako da kupola elipsoidnog oblika u celini zasvođuje naos građevine. Na bočnim stranama se nalaze dva ulaza (vestibili) kroz koje se direktno stupa u hram. Na istoku je tročlani oltarski prostor sa polukružnim apsidama. U crkvu se stupa kamenim stepeništem sa zapadne strane.

Njen votivni karakter potvrđuje činjenica da u sam objekat u času bogosluženja može da uđe najviše desetak do petnaest ljudi, uključujući tu i sveštenstvo koje obred obavlja.

Građena je pritesanim kamenom sa karakterističnom romaničkom obradom fasade koju krase plitke niše, arkadni frizovi i pilastri.

Srodne su joj po «vestverku», odnosno kulama na pročelju, dve crkve nastale u istoj epohi – katedrala Svetog Trifuna u Kotoru (osveštana 19. juna 1166.), i crkva Svetog Petra i Pavla u Bijelom Polju (poslednja četvrtina 12. veka), zadužbina Nemanjinog brata ili rođaka humskog kneza Miroslava.

Malo toga je ostalo od prvobitnog slikanog ukrasa u Stupovima, a najveći deo sačuvanih fresaka je prenesen u Galeriju fresaka u Beogradu. Na slici se vidi deo naosa i oltarskog prostora crkve. Foto@Tamara Ognjević, 2015.

Đurđevi Stupovi su mnogo stradali tokom turskih osvajanja i svetskih ratova. Njihov čudesni monumentalni živopis neobično skladno uklopljen u zadate arhitektonske okvire, slikan u stilu dvorske umetnosti vizantijskih vladara iz dinastije Komnina, sačuvan je u fragmentima i najvećim delom prenet u Galeriju fresaka u Beogradu (Narodni muzej u Beogradu) tokom restauratersko-konzervatorskih radova preduzetih u drugoj polovini 20. veka. Ovo je istovremeno jedina Nemanjina zadužbina iz koje je, makar fragmentarno, sačuvan deo fresaka rađen po želji velikog župana.

Svetitelji u naslikanim arkadama, apostoli i jevanđelisti u medaljonima ili okvirima potkupolnih pandatifa, ukazuju na ruku dobrih grčkih majstora, nastavljača tradicije znamenitih Nereza (Makedonija), koji su po svemu sudeći posredno inspirisali Đota di Bondonea za revolucionarno slikarstvo slavne Kapele Arene u Padovi.

Grobna kapela kralja Dragutina Nemanjića (levo) čuva jedinstven dokument o primopredaji vlasti naslikan u fresko tehnici. Foto@Tamara Ognjević, 2015.

U manastirskom kompleksu Đurđevih Stupova u Rasu se nalazi i grobna kapela kralja Dragutina Nemanjića, smeštena u pregrađenu ulaznu kulu (jugozapadni sektor utvrđenog zida koji opasuje manastir), čiji živopis, nastao osamdesetih godina 13. veka, predstavlja jedinstveni spoj religiozne umetnosti i istorijsko-pravnog dokumenta izraženog slikom.

U svodu kapele naslikana su Državni sabor u Rasu 1196. na kome Stefan Nemanja predaje vlast sinu Stefanu Prvovenčanom, krunisanje kralja Uroša I Nemanjića 1243, kao i krunisanje njegovog sina kralja Dragutina 1276, ali i istorijski prizor na kome u Deževi 1282. kralj Dragutin Nemanjić predaje vlast svom mlađem bratu kralju Milutinu. Kapela je i jedinstvena galerija portreta Nemanjića kraljeva i monaha, ali i predstava svetih lekara i besrebrenika (sveti Pantelejmon, Kozma, Damjan i drugi), budući da je kralj u vreme njenog živopisanja bio gotovo na samrti zbog teškog preloma noge u jednom lovu pod gradom Jelačom.

Starozavetna Trojica u liku trojice anđela, Dragutinova kapela u Đurđevim Stupovima u Rasu, pozni 13. vek. Foto@Dragan Bosnić, 2011.

Najmonumentalnija freska u kapeli prikazuje likove Svete Trojice kao starozavetnih anđela iz Gozbe Avramove, među kojima eteričnom lepotom pleni anđeo u ružičastoj tunici, stilski «brat blizanaca» čuvenog Plavog anđela iz Dragutinove zadužbine u Arilju iz 1296, koji sugeriše da je najverovatnije isti majstor živopisao obe bogomolje.

Veliki župan Nemanja je podigao Đurđeve Stupove oko 1171. godine na lokaciji sa koje puca pogled na sve četiri strane njegove države. Pogled na Deževsku dolinu u kojoj su Nemanjići imali svoje dvorove. Foto@Tamara Ognjević, 2015.

Đurđevi Stupovi su, kao i Stari Ras, Sopoćani, Dečani i Studenica pod zaštitom Uneska od kraja 70-tih godina prošlog veka, a početkom novog milenijuma ovaj dugo zapusteo manastir je ponovo okupio monaško bratstvo koje je izgradnjom konaka, obnovom hrama i velike trpezarije iz doba kralja Dragutina, otpočelo sveobuhvatnu akciju u koju se uključila čitava kulturna Srbija pod sloganom «Podignimo Stupove».

Južni vestibil Đurđevih Stupova, a u prvom planu jedan od starih nadgrobnika budući da je prostor oko crkve služio za sahranjivanje uglednih igumana i monaha. Foto @Tamara Ognjević, 2015.

Pod nogama slavnog pretka
Srpski kraljevi Radoslav i Dragutin Nemanjić jedini su vladari ove legendarne dinastije koji nisu, na tragu svog slavnog pretka Nemanje, podigli grobne crkve. Prvi je sahranjen, prema sopstvenoj želji, u spoljnoj priprati glavne crkve manastira Studenice, koju je sam dozidao, i koja je i danas poznata kao Radoslavljeva priprata, a drugi je odlučio da bude pokopan u kapeli sačinjenoj pregradnjom ulazne kule-pirga u sastavu odbrambenog zida kompleksa manastira Đurđevi Stupovi u Rasu.

Nije nimalo slučajna analogija u okviru koje su i kralj Dragutin i njegov zlosrećni stric Radoslav odlučili da budu pokopani u jednoj od zadužbina svog velikog pretka Stefana Nemanje. Sahraniti se na ulazu u hram ili manastirski kompleks, tamo gde svaki namernik mora da prođe, pokazatelj je najdubljeg pokajanja. Čini se da i Radoslav i Dragutin kroz vekove poručuju da su nedostojni Nemanje zbog svojih sagrešenja, ali ležeći u simboličnom smislu pod njegovim stopama preporučuju se njegovom blagodatnom posredovanju pred Bogom na isti način na koji to čine i u živopisanim ktitorskim kompozicijama.

Sličnosti prelomnih trenutaka u životima ove dvojice vladara su na svojevrsan način zanimljive. Obojica su izgubila presto u korist svoje mlađe braće, iako su na njega polagali pravo činom prvorođenja. Za obojicu istorija smatra da su bili pod dominantnim uticajem svojih energičnih i ambicioznih žena. Napokon, obojica su se u sumrak života okrenula najdubljem verskom misticizmu sa elementima samokažnjavanja, upokojivši se kao monasi – Radoslav kao Jovan, a Dragutin kao Teoktist – primajući uistinu, a ne samo simbolično monaški postrig, kako je to na samrtnoj postelji činio najveći broj srednjovekovnih vlastodržaca.

Kralj Dragutin predaje vlast mlađem bratu Milutinu na saboru u Rasu 1282, Dragutinova grobna kapela, Đurđevi Stupovi u Rasu, pozni 13. vek. Foto@Dragan Bosnić

Testament u slici
Živopis u grobnoj kapeli kralja Dragutina u Đurđevim Stupovima u Rasu jedinstven je primer testamenta nekog kraljevskog samrtnika izražen umetničkim sredstvima. Slikajući istorijske kompozicije sa predajom vlasti na državnim saborima održanim u nedalekom hramu Svetih Apostola u Rasu, Dragutin ukazuje na to da i njegova predaja vlasti bratu Milutinu 1282. godine predstavlja svojevrsnu političku „tradiciju“ unutar dinastije Nemanjića. Istovremeno, slikajući brata sa kraljevskim insignijama u procesiji Nemanjića kao legitimnog vladara pred prestolom Božijim, Dragutin daje da se naslika njegov najstariji sin, princ Vladislav, ali ne i sin Milutinov – Stefan Dečanski. Na ovakav način, na svetom mestu, kralj koji se odrekao vlasti „podseća“ brata da krunu, onog časa kada se okonča njegovo vreme na prestolu Srbije, mora predati Vladislavu, a ne svom sinu Stefanu. Bio je to ugovor među braćom za koji je u tom času umirući Dragutin osećao da ga treba naslikati i na mestu njegovog poslednjeg počivališta.

Da li je zaista tako dobro poznavao prirodu brata Milutina ili se tek držao one stare da se poslednja pokojnikova mora ispoštovati?

Kakogod, kralj Dragutin nije umro nakon teškog preloma noge, a kralj Milutin nije ispoštovao dogovor iz Deževe. Posledice su bile dalekosežne i tragične. Izbio je građanski, bratoubilački rat koji se proširio na čitavu zemlju. Ni nalik otmenom dostojanstvu dragocenog Dragutinovog „testamenta u slici“, toj jedinstvenoj slici poslednje volje jednog suverena u okviru baštine evropske umetnosti srednjeg veka.

Tamara Ognjević,

istoričarka umetnosti i pisac,

“Blago Srbije, kulturno-istorijska baština”, Mladinska knjiga Beograd, 2012.

©Artis Center 2018

 

post

Oplenac, Topola, Karađorđev grad: Prva prestonica pobunjene Srbije

Crkva Svetog Djordja na Oplencu

Crkva Svetog Djordja na Oplencu

Prema predanju, na mestu gde su se ukrštala četiri glavna putna pravca u srcu Šumadije izrasla je i razgranala se ogromna topola. Kao neko rukom prirode podignuto svratište često je bila krov nad glavom najrazličitijim namernicima. Hajduk, frajkorac, brz i prek Crni Đorđe Petrović prepoznao je ovu tačku sa koje sa za bistrih dana vidi i stotinjak kilometara udaljeni Beograd, kao idealno mesto na kome će svojoj porodici podići dom, a tek nastaloj srpskoj vojščici komandu i upravni centar. Tako je Topola sa Oplencom čijim vrhom danas dominira prekrasna bela crkva Svetog Đorđa, mauzolej dinastije Karađorđevića, postala ne samo kućni prag vođe Prvog srpskog ustanka već i metafora bune protiv turskog ropstva, prva prestonica pobunjene Srbije.

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Karađorđevom gradu

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Karađorđevom gradu

Romantična pripovest kaže da je veliki osvajač Napoleon Bonaparta upitan ko je po njemu najveći evropski vojskovođa bez zadrške rekao da u Evropi nema većeg stratega i boljeg komandanta od Crnog Đorđa Petrovića, čoveka koji je bez prave armije i vojne logistike sa svojim seljacima i trešnjevim topovima potresao same temelje Osmanlijskog carstva. Da u Napoleonovim rečima nema preterivanja svedoče brojni detalji iz života Karađorđevog. Tamo gde su drugi imalo novac, moć i silu on je najčešće imao samo neshvatljivu hrabrost, spremnost da kazni, pa i fizički likvidira. Plašili su ga se podjednako i Turci i Srbi, ali je u svojoj plahosti i prekosti imao jasne ciljeve i svest koje sve osobine mora da ima jedan vođa, a pogotovu vladar. Tako je između 1811-1813. usred bune i bitaka krenuo da utvrđuje Topolu kao prvu prestonica ustaničke Srbije. Za kratko vreme ovo malo, romantično naselje dobilo je konake, crkvu, odbrambene kule i različite ekonomske objekte. Jedna stara grafika koju je 1884. izradio Konstantin Nenadović prikazuje u Topoli veće, pravougaono utvrđenje sa četiri visoke, odbrambene kule na uglovima i nekoliko jednostavnih objekata koji i sami čine deo utvrđenog zida. Međutim, kao i mnoga druga naselja na ratom uznemirenoj srpskoj zemlji i Topola je često bila na udaru Turaka, ali i kasnijih dinastičkih sukoba, pa je ponajviše stradala tokom čuvenog Topolskog ustanka 1877. Tada je Karađorđev grad, početkom 19. veka najživlje i najprometnije mesto u celoj Srbiji, iz odmazde sravnjen sa zemljom. Potpukovnik Milutin Jovanović koji je ugušio bunu u Topoli nije čak dozvolio da se od ostatka kamena iz grada sazida most na reci Jasenici jer bi mogao postati kultno mesto.

Ikonostas u Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice

Ikonostas u Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice

Sredinom 20. veka srpski zašitari su u dobroj meri rekonstruisali pojedine objekte Karađorđeve prestonice, pa se danas u Topoli može videti stara škola, jedna od odbrambenih kula, voždov konak sa sedam soba, trpezarijom, sarčanom (prostorija za odlaganje konjske opreme) i veliki trem u kome se nalazi čuveni ustanički top „aberdar“ (glasnik). Sa ovog topa je početkom 20. veka skinuta desna ručka kako bi od nje bila izlivena kruna kojom će se u Sabornoj crkvi u Beogradu 1904. Petar I Karađorđević, voždov unuk, krunisati za kralja Srbije. Bila je to svojevrsna oda i slavnom pretku, ali i oružju kojim je osvojana sloboda.

Detalj stalne postavke muzeja unutar Karađorđevog konaka u Topoli

Detalj stalne postavke muzeja unutar Karađorđevog konaka u Topoli

Unutar Karađorđevog grada je od neobične važnosti crkva posvećena Rodjenju Presvete Bogorodice, koju je 1811. sagradio Karađorđe Petrović. Ova jednostavna, jednobrodna bogomolja sa visokom kulom na pročelju dokaz je duboke svesti vođe ustanka o važnoj tradiciji ktitorstva kroz srpsku istoriju. Vladar nije vladar ako ne podigne hram, nepisano je pravilo u Srba. Prvi put je ova crkva, za koju je ikonostas oslikao čuveni ustanik i zograf Petar Nikolajević Moler, stradala već 1813. Obnovio je 1842, u vreme kada i druge objekte u prestonici svoga oca, knez Aleksandar Karađorđević. Tada je iz Beograda došao prvi slikar Srbije Dimitrije Avramović da po narudžbini vladara naslika ikonostas za Karađorđevu crkvu. Novi progon Karađorđevića, a pogotovu odmazda posle Topolske pobune kada je Drugi lepenički bataljon odbio da položi zakletvu kralju Milanu Obrenoviću u Kragujevcu, ne samo što su doneli potpuno razaranje prestonicu Karađorđevića u Topoli, već su je i sasvim skrajnuli iz daljih tokova srpske istorije. Sve do 1904, kada se na presto Srbije, ali i na svoju dedovinu u Šumadiji, vraća Karađorđev unuk Petar I. Tada započinje i obnova Karađorđevog grada, ali i zidanje mauzoleja dinastije na Oplencu.

Ktitorska kompozicija u crkvi Svetog Đorđa: Sveti Đorđe privodi Kralja Petra I prestolu sa Bogorodicom i Hristom

Ktitorska kompozicija u crkvi Svetog Đorđa: Sveti Đorđe privodi Kralja Petra I prestolu sa Bogorodicom i Hristom

Od trenutka kada je 1907, nakon pažljivih geodetskih merenja i sondiranja krševitog tla na Oplencu, visu koji dominira Topolom, položen kamen temeljac za novu crkvu trebalo je da prođu tri godine i dva javna konkursa, a da bi 1910. bio prihvaćen projekt mladog arhitekte Koste J. Jovanovića, koji je u celini ispunjavao zahtev da zdanje bude monumentalno i u srpsko-vizantijskom stilu. Gradnja crkve je tekla takvom brzinom da je arhiepiskop Dimitrije Pavlović već 7. oktobra 1912. osveštao novi hram čije su fasade obložene skupocenim belim mermerom iz obližnjeg Venčaca. Samo deset dana kasnije ostareli kralj Petar je, kao nekada njegov slavni predak, objavio rat Turcima. Počeli su Balkanski ratovi na koje će se 1914. nadovezati Prvi svetski rat. Nedovršena crkava na Oplencu je u zimu 1915. nemilosrdno opljačkana. Neprijateljski vojnici su tada oskrnavili i grobove u kripti mauzoleja pod izgovorom da se tu možda kriju važna državna dokumenta ili druge dragocenosti. Kralj Petar, koji je preminuo 16. jula 1921. nije dočekao da vidi završenu crkvu na Oplencu, ostavljajući zavet svom sinu Aleksandru I Karađorđeviću da ovaj velelepni hram opravi i ukrasi.

Enterijer crkve na Oplencu, severna pevnica.

Enterijer crkve na Oplencu, severna pevnica.

Zamišljena kao petokupolna građevina sa osnovom u obliku slobodnog, ravnokrakog krsta, Oplenačka crkva ima visok postament i naročito stepenovane fasade što doprinosi utisku da će svakog časa, kao neka nestvarna, mitska ptica poleteti u susret plavetnom nebu nad Šumadijom. Kordonski venci koji horizontalno raščlanjuju fasade crkve na Oplencu u kombinaciji sa elegantnom kamenom plastikom uskih prozora sa tranzenama i ulaznog portala na zapadnoj strani objekta refleks su uspešne simbioze raških i moravskih stilskih uticaja. Posebno je efektno dekorativno rešenja jedinog ulaza u hram. Okvir od prave kamene čipke okružuje teška hrastova vrata obložena bronzom na kojoj su otisnuti heraldički dvoglavi orlovi. Iznad ulaza se nalazi vanredno fini mozaik sa predstavom patrona hrama Svetog Georgija koji ubija aždaju. Ovaj mozaik, izrađen u Veneciji prema nacrtu Paje Jovanovića, posebno je zanimljiv jer je lik svetitelja zapravo portret osnivača dinastije Karađorđa Petrovića. Iznad mozaika je grb dinastije klesan u belom mermeru u duhu moravskih rozeta, vanredno elegantno uklopljen u ukupni izgled pročelja hrama. Sve je na ovom zdanju urađeno tako promišljeno i sa toliko mirne otmenosti da možda jedino Manasija despota Stefana Lazarevića može da parira profinjenom, elegantnom utisku koji emituje crkva na Oplencu.

Kupola crkve Svetog Đorđa na Oplencu

Kupola crkve Svetog Đorđa na Oplencu

Ako se namernik zadivi pred otmenom siluetom ove crkve koja kao mesečev kamen blista u zelenilu parka novog kompleksa vila Karađorđevića, koje su izgrađene u periodu do Drugog svetskog rata, šta tek reći za njenu raskošnu unutrašnjost saobraženu u najfinijem mozaiku čije su tesere u 15.000 različitih nijansi pravljene u berlinskoj firmi „Pul i Vagner“. Nekoliko godina je jedna grupa umetnika po nalogu kralja Aleksandra I, a pod nadzorom ruskog majstora Sergeja Smirnova, kopirala srednjovekovne freske širom nekadašnjih srpskih zemalja, a sa ciljem da se najlepše među njima, kao i portreti svih srpskih vladara nađu u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Tako je mauzolej Karađorđevića dobio preko sedam stotina mozaičkih kompozicija unutar hrama i u grobnoj krpti koja se nalazi ispod crkve, i to na ukupnoj površini od 3.500 metara kvadratnih. Radove na oplenačkom ikonostasu i ukrašavanju enterijera crkve je nadgledao kraljev arhitekta Nikolaj Krasnov, koji se zajedno sa Smirnovim starao i o ukrašavanju Kraljevskog dvora na Dedinju. U naosu Oplenačke crkve se nalaze dva jednostavna, bela sarkofaga u kojima počivaju osnivač dinastije Đorđe Petrović i ktitor crkve Petar I Karađorđević. Kripta, postavljena ispod hrama ima 39 grobnica pokrivenih pločama od dečanskog oniksa. U njoj počivaju 22 člana dinastije. Poslednji je ovde sahranjen Knez Aleksandar (Pavlov) Karađorđević 2016. godine. Iste godine, krajem oktobra, na Oplencu se u crkvi Svetog Đorđa prvu put venčao jedan Karađorđević ~ princ Mihailo, sin princa Tomislava, unuk kralja Aleksandra I, ovde je izgovorio sudbonosno da svojoj izabranici, Ljubici Ljubisavljević.

Venčanje princa Mihaila Karađorđevića i Ljubice Ljubisavljević u crkvi Svetog Đorđa 23. oktobra 2016.

Venčanje princa Mihaila Karađorđevića i Ljubice Ljubisavljević u crkvi Svetog Đorđa 23. oktobra 2016.

Malo je vladara koji su počinak našli u tako čudesnom zdanju kakav je Oplenački hram čijim se zidovima neumorno kreće velika procesija drevnih kraljeva i ktitora. Od Simeona Mirotočivog sa modelom Studenice i Uroša I sa Sopoćanima, preko Dečanskog sa Visokim Dečanima, Lazara sa Ravanicom, despota Đurđa sa Smederevskom crkvom, do Petra Karađođevića sa kraljevskim insignijama i crvenim plaštom opervaženim krznom hermelina. Između vitkih stubova sa vizantijskim kapitelima, mermernih krstova i parapeta ukrašenih motivima pletera i stilizovanog bilja, preko prekrasnih podova rađenih u minhenskim radionicama po uzoru na one u crkvi Svetog Luke na Fokidi, sve u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu fascinira bogatstvom oblika i minucioznošću umetničke obrade. Kao da je namernik ušao u raj ili bar u neku fantastičnu mobiliju koja će ga zajedno sa Karađorđem Petrovićem i njegovim potomcima preneti pod neku nebesku topolu gde traje večni razgovor srpskih velikaša iz svih epoha.

Kripta crkve Svetog Đorđa, mauzolej dinastije Karađorđevića na Oplencu

Kripta crkve Svetog Đorđa, mauzolej dinastije Karađorđevića na Oplencu

Pohara Oplenca

Porodica Karađorđević je stalno ulagala u Oplenac. Već u vreme kralja Petra bila je podignuta takozvana Petrova kuća u kojoj se danas nalazi Muzej zadužbine, a kralj Aleksandar I je sazidao Kraljevu i Kraljičinu vilu, jer su on i njegova supruga sa decom rado boravili na ovom svom imanju. Sama crkva bogato je opremljena i darivana, a kralj Aleksandar I je sve vrednije poklone religioznog karaktera, ikone, putire, krstove, slao kao dar crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Jedna takva prekrasna ikona od sedefa, verna replika Leonardove milanske Tajne večere, dobijena je na dar od Jerusalimskog patrijarha Damjana 1924. Prilikom sahrane kralja Aleksandra 1934. ovaj vredan artefakt zapao je za oko šefu nemačke delegacije, čuvenom Hermanu Geringu, koji je došao da se oprosti od kralja ispred Hitlerovog rajha sa skupocenim srebrnim vencem na kome je stajalo Našem velikom neprijatelju, Treći rajh. Čim su nemačke trupe osvojile Jugoslaviju 1941, nacistički poverenik Franc Nojhauzen se uputio sa timom nemačkih stručnjaka na Oplenac i tamo napunio 16 sanduka skupocenim umetničkim predmetima. Sedefna ikona Tajne večere odaslata je lično Geringu. Posle Drugog svetskog rata uz silne poteškoće ova dragocenost je vraćena na Oplenac za razliku od drugih vrednih stvari koje su zauvek nestala po privatnim kolekcijama. Među kojima naročitu vrednost predstavlja raskošni venac od srebra i zlata sa cvetovima od dragog kamenja, koji je na pogreb kralja Aleksandra uputio japanski car Hirohito.

Tajna večera, ikona od sedefa izrađena u Jerusalimu, Kuća Kralja Petra na Oplencu

Tajna večera, ikona od sedefa izrađena u Jerusalimu, Kuća Kralja Petra na Oplencu

Tekst i fotografije: Tamara Ognjević

© Artis Center 2017