post

Umetnost i epidemija: Španska groznica, Šile i Munk

Beograd, 11. mart, 21:30

Pre nekoliko sati Svetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju! Vest je brzinom svetlosti obišla planetu zahvaljujući sredstvima moderne komunikacije, a savremeni umetnici i muzeji već neko vreme na talasu koronavirusa grade čitavu jednu mrežu poruka i podrške.

Muzejski profesionalci u Kini su već posle prvog naleta virusa u Vuhanu krenuli da formiraju digitalnu platformu posredstvom koje će ohrabriti i oraspoložiti, ali i infomisati svoje posetioce, koji iz objektivnih razloga ne mogu u tom trenutku u zatvorene muzeja.

Nešto slično čini hrabra kustoskinja Karolin Kristov-Bakargieva ovih dana u Torinu, radeći neumorno na što većoj dostupnosti umetničkih dela na internetu, jer je zadatak muzeja kao javne ustanove, prema njenom mišljenju, da ohrabri ljude u karantinu. Da podsetimo, cela Italija je od pre dva dana karantin!

Umetnost zaista ima tu moć! Da ohrabri, informiše, zabeleži. Pokazuju to izvanredno ove dve slike iz našeg posta. Obe nastale u času kada je svetom harala epidemija Španskog gripa. Prema podacima iz vremena poslednje godine Velikog rata i prve poratne godine, od ove pošasti je obolelo 500 miliona ljudi, a gotovo 100 miliona je umrlo! Najsažetije – Španski grip je odneo više života od Prvog svetskog rata!

Sleva na desno: Egon Šile, Par koji čuči (Porodica), 1918, Muzej Austrijske nacionalne umetnosti, Belvedere, Beč; Edvar Munk, Autoportret nakon Španske groznice, 1919, Nacionalna galerija, Oslo. Foto@Wikimedia

Među obolelima i smrtno stradalima je bilo mnogo umetnika. Među njima i legendarni Egon Šile koji je do poslednjeg daha slikao svoje delo “Par koji čuči”, kasnije nazvan “Porodica” (slika levo), potresni portret na kojem pored umetnika vidimo najverovatnije njegovu suprugu Edit, preminulu u šestom mesecu trudnoće, i nepoznato dete. Pišući svojoj majci da je Edit bolesna, Šile je obaveštava da je spreman na najgore. Preminuo je tri dana nakon supruge, 28. oktobra 1918. godine. Imao je samo 27 godina.

U simboličnom smislu ovaj Šileov porodični (auto)portret je svojevrsno svedočanstvo o borbi sa bolešću, ali i potreba da se u vremenu ostavi trag o ličnom sistemu vrednosti. Na slici vidimo jednog istovremeno zrelog, ali i umornog Šilea kako dominira kao zaštitnik nad ženom i detetom. Otac porodice koji porodicu ne može da zaštiti osim umetnošću kao medijumom koji uslovno garantuje trenutak nezaborava.

Na drugoj slici je autoportret Edvarda Munka iz 1919. godine. Slikar čuvenog “Krika” je, za razliku od svog mlađeg kolege, preboleo zlokobni Španski grip. Za sve vreme trajanja bolesti, kad god su to slabost i temperatura dozvoljavali, Munk je skicirao svoje stanje sa željom da zabeleži trenutke u kojima je bio blizu smrti. Bio je to njegov način borbe, put u sebe i ono što mu se dešava. Na portretu iz 1919. vidimo jednog bledog, iznurenog Munka na čijim usnama čitamo najavu krika, kako sedi kraj bolesničke postelje, ali i sliku koja svedoči umetnost kao neuporedivi način stvaraoca da se bori sa različitim stanjima, da ih svedoči umetničkim delom i podeli sa svima onima koji su spremni da vide i čuju.

Počastite sebe ovih dana lepim umetničkim delima, knjigama, muzikom i filmovima posredstvom interneta. Umetnost je uvek dobar način da stvarnost bude podnošljivija.

Tamara Ognjević,

istoričarka umetnosti i pisac

© Artis Center 2020

post

Klimt (5): Modernost i femme fatale

Gustav Klimt, Danaja, 1907, Galerija Virtl, Beč. Foto©Wikimedia

Ako je uobičajeno posmatrati slike žena i ženskih tela kao motiv kojim muškarci umetnici potvrđuju svoju modernost, Klimt je za takav osvrt savršen primer. Jer, ni jedan drugi umetnik nije tako slavio eros, a iznad svega žene. Mnogo pre nego što su ekspresionizam i nadrealizam u umetnosti otvoreno progovorili o seksualnosti, Klimt ju je načinio okosnicom svog dela. Za Gustava Klimta žena je jedna od najvećih inspiracija, doživljena i predstavljena smelije nego ikada u umetnosti toga doba.

Klimt se nakon krize sa univerzitetom povukao u užu elitu, odustavši od saradnje sa državom, što ga je učinilo i ravnodušnim za društvene probleme i politiku. U svojim ranijim fazama bio je javni umetnik i secesionistički tragalac za modernim duhom umetnosti. Sada se povukao u sferu ličnog, postao je slikar i dekorater za bečke visoke krugove. Javnu angažovanost je zamenila druga vrsta delatnosti – postao je slikar lepote života visoke klase, ali kao slikar žene. Eros i tanatos su i dalje prisutni, prerušeni u dve jednostavne teme, cveće i žene, koje su mu omogućile da svemu što je prolazno a lepo podari izvesnu trajnost kroz životnu ekstazu. Uvek imaginaran enterijer na slikama je postajao sve apstraktniji, a elementi njegovog likovnog stila su postali i ukras i simbolička sugestija.

Portretisao je mnoge poznate žene svoga doba. Glumice i zabavljačice, bečke dame iz visokog društva, sve su dolazile u njegov atelje i bile očarane njegovim talentom. On ih je zaista prikazivao u najboljem svetlu i u skladu sa svojim vremenom, kao lepe, ženstvene, moderne, zavodljive. Klimt je slikao novu, modernu, gradsku buržoasku ženu. Po čemu njegove portrete prepoznajemo kao drugačije, moderne?

Gustav Klimt, Šešir s crnim perjem, 1910. Foto ©Gustav-Klimt.com

Modernost je fenomen devetnaestog veka i proizvod grada. Iz tog konteksta impresionizam, svojevrsni moderni realizam, crpe svoje glavne teme. Moderno je ono što je aktuelno, tipično za svoje doba, ali takođe označava i čitav period novog i modernog doba koje počinje s poslednjim decenijama 19. veka i nosi dalje smernice razvoja drugačijeg, inovativnog, proizilazi iz novog načina gledanja na svet. Modernost je odgovor na nove izazove društvenog postojanja, ona je odgovor na ogromni porast stanovništva, na ubrzani tempo života, na promenjeni karakter varoši i gradova. Moderni život se ogleda u urbanističkim rešenjima, tehničkim plodovima industrijske revolucije, novom načinu provođenja slobodnog vremena imućne klase u usponu, kafeima, pozorištima, parkovima i izletištima. Centri velikih gradova postali su ključna mesta modernosti, nastaje moderan grad i sasvim moderan fenomen mode.

To je istovremeno bilo i doba borbe za zaštitu dostojanstva individue i njenog prava na rad. Socijalni problemi kao što su nezaposlenost, beda, prostitucija, tamna su strana modernog načina života. Prostitucija u savremenom smislu je specifičan kulturni i istorijski fenomen koji se javio krajem 19. i početkom 20. veka. Do tada prostitutke nisu smatrane posebnom klasom žena. Možemo razmatrati prostituciju kao deo patrijahalne strukture građanskog društva, umesto kao tzv. najstariji zanat i univerzalnu odliku društvenog života ljudi. Veoma raširene venerične bolesti su posmatrane asimetrično, žene su doživljavane kao jedini izvor i prenosilac zaraze. Druga strana, ona koja je predstavljala korisnike seksualnih usluga, bila je izuzeta iz razmatranja o javnoj higijeni. Polne i rodne razlike su diktirale shvatanje seksualnosti, uticale na stvaranje modernizma i modernosti kroz društvenu uslovljenost žene – društvenu, ekonomsku i subjektivnu razliku između muškarca i žene.

Gustav Klimt, Betovenov friz – Neprijateljske sile, 1902, Kuća Secesije, Beč. Foto©Wikimedia

Buržoazija koja se pojavila krajem osamnaestog veka se borila da potisne dominaciju aristokratije, osporavajući društveno uređenje koje se zasnivalo na nepromenljivim pravilima položaja i rođenja. Proklamovala je društvo sastavljeno od slobodnih, nezavisnih individua, ali je i sama buržoazija kao nova klasa zasnovana na nejednakostima i razlikama. Pod individuom se misli na muškarca – građanska sloboda nije univerzalana, ona je muški atribut. Žene nisu uključene u građansko društvo na istoj osnovi s muškarcima, poziva se na imaginaran poredak u prirodi po kome su prirodne sposobnosti i atributi polno diferencirani, na štetu žena. Ženama se daje nebitno mesto bilo u gradnji, bilo u rušenju poretka i napretka. Nejednakost žena i muškaraca se interpretira kao prirodna, a ne društvana činjenica; smatra se da je muškarac nadmoćan intelektualno, a žena osećajno, da žene nisu u stanju da oplemene svoje strasti za razliku od muškaraca. Žena time predstavlja nagonski život, a muškarcu se pripisuje sposobnost sublimacije nagona koji društvenu organizaciju i kulturu vode na put civilizacije.

Međutim, ideja da jedinke imaju svojinu nad svojom ličnošću presudna je za borbu i protiv klasne i patrijahalne dominacije. Polna razlika je i politička razlika, razlika između slobode i potčinjenosti, u kojoj je superiornost muškaraca rezultat i posledica muškog društvenog uređenja, a ne prirode. Ono što je zaista nedostajalo ženi je mogućnost stvaranja i održavanja političkog prava. Obrazovanje žena i poboljšanje njihove društvene pozicije činilo je da argument muške superiornosti, veće muške snage i/ili sposobnosti bude sve manje prihvatljiv.

Gustav Klimt, Betovenov friz – Požuda, 1902, Kuća Secesije, Beč. Foto©Wikimedia

Bečlije su rado naglašavale da su žene i kultura dve nespojive suprotnosti, ističući time prirodnu podređenost žene muškarcu, ženu kao niže biće. Iako je bio zaljubljen u stvarnu Salomu, Niče je ostao poznat i po maksimi iz svog čuvenog dela Tako je govorio Zaratustra (1883-1885): ,,Ideš ženi? Ponesi bič!“ Oto Vajninger, antifeministički nastrojeni teoretičar s kraja devetnaestog veka, objavio je 1903. knjigu Pol i karakter, u kojoj je ovaj dvadesettrogodišnji autor slabosti društva izjednačio sa ženama i pripisao ženskosti, proglasivši ih amoralnim i izvan civilizacijskih kategorija. Ženu vidi kao seksualni objekat ili kroz njenu reproduktivnu ulogu, naglašavajući te ženske uloge kao jedinu i pravu ženinu prirodu i svrhu. Ovim on ponavlja ideju svog vremena o ženi kao majci ili bludnici, u funkciji muškarca i svog pola. On insistira na definiciji žene koja se iscrpljuje kroz telesno. Po njemu, žene su potuno zaokupljene svojim telom i telesnim, otud imaju materijalnu prirodu koja je u suprotnosti sa daleko duhovnijom i intelektualnijom prirodom muškarca. Knjiga je postala veoma popularna, a i danas se provlači kao argument protiv ženskosti, bez obzira na to što se mladi Vajninger nedugo nakon objavljivanja ovog dela ubio, i što je ona time svojevrsna labudova pesma.

Gustav Klimt, Dve prijateljice, 1917, uništena. Foto©Wikiart

Kao posledica takvih shvatanja došlo je do podele društvenog sveta u odvojene sfere aktivnosti, uslovljene rodom; ova podela je preuzela i ponovo oblikovala podelu osamnaestog veka na javno i privatno. Javni prostor je isključivo muški tip prostora, on je svet produktivnog rada, politike, vlasti, obrazovanja, zakona i javnih službi. Privatna sfera doma bila je svet žena, dece i posluge, prostor osećanja i dužnosti iz kojih su novac i moć proterani. Privatna sfera i jeste i nije deo građanskog društva, kao što i žene i jesu i nisu deo građanskog poretka. Žene u njega nisu uključene kao jedinke, već kao žene, što će reći kao “prirodno“ potčinjene. Položaj udate žene određuje je kao svojinu supruga, ona figurira kao muževljeva senka, “gospođa”. Ali, suština modernog patrijarhata nije samo porodična potčinjenost žena, već sveukupna polna. Frojd takođe ide u susret težnji muškaraca nove buržoazije, njegova psihoanaliza objašnjava građansku svest i postaje u nju ugrađena. Psihoanaliza svodi političku prošlost i sadašnjost na odnos praiskonskog sukoba oca i sina – buržoaziji je time podario neistorijsku teoriju o čoveku i društvu, takvu koja je mogla da učini prihvatljivijim i opravda politički svet koji je izmicao kontroli. Ona objašnjava i opravdava potiskivanje nagonskog, interpretirajući ga kao stvaralački ljudski čin. U sklopu tog potiskivanja nagona patrijahalnog društva je i potiskivanje žene u prostore ženskosti. Muškarac beži iz svoje agonalne stvarnosti u san i modeluje ženu kroz njene majčinske uloge.

Muškarci su se slobodno kretali između ovih sfera, a od žena se očekivalo da ne napuštaju privatne prostore. Oni nisu označavali samo granicu između javnog i privatnog, već i granicu između prostora muškosti i prostora ženskosti. Ženi je bio nedostupan niz prostora koji su bili i dostupni i namenjeni muškarcima. Oni su time postali sfere muške slobode i različitih značenja za muškarce i žene. Muškarci su se udruživali da zaštite svoju slobodu kretanja i delanja; za muškarca je izaći u javnost značilo izgubiti se u gomili, daleko od zahteva za čestitošću. Za buržoaske žene, izlazak u javnost je bio povezan sa idejom o gubitku ugleda. Čestita, porodična, buržoaska žena tamo nije imala šta da traži; javni prostor se u odnosu na osamnaesti vek transformisao, postao je i više preteći, uzbudljiviji i seksualizovaniji prostor nego ikada ranije.

Gustav Klimt, Betovenov friz – Žudnja za srećom nalazi odgovor u Poeziji, 1902, Kuća Secesije, Beč. Foto©artsviewer.com

Dozvoljeni ženski prostori su trpezarije, saloni, spavaće sobe, balkoni i verande, privatne bašte; primeri su privatnog prostora ili prostora vezanog za kuću (prikazani su na slikama Berte Moriso (Morisot) i Meri Kasat (Cassatt)). Ti prostori ženskosti su proizvod društvene pozicije žene, potvrđuju posebnu, društveno uslovljenu seksualnu razliku gde je ženskost uslov, uzrok i posledica… (Prostori ženskosti još uvek upravljaju životima žena. Žene su danas osvojile građanski i pravni status skoro jednak statusu mukaraca, ali one i dalje nisu uključene u društvo na istoj osnovi kao muškarci. Polna razlika i dalje dovodi do patrijahalne podele uloga i rada. Čak i preko onoga što se danas naziva seksualnim uznemiravanjem muškarci odražavaju svoje muško patrijahalno pravo u javnom svetu, kao novi vid potčinjavanja i disciplinovanja žena). Žene jesu imale pristupa na odabranim mestima u javnoj sferi, ali u pratnji i na strogo određenim mestima zabave i pokazivanja. Takva izolacija žene stvara izrazitu suprotnost između porodice i društva, a društvo koje počiva na krajnje različitim atmosferama u porodici i društvu postaje ne samo nemoralno, već bolesno i dekadentno. Javno i privatno postaju dvosmisleni prostori određeni ne samo granicama klase, već i seksualnošću.

Kakav odnos postoji između seksualnosti i modernosti? U osnovi ovog pitanja je buržoaski svet novih društvenih odnosa u kome su tela žena pretvorena u seksualne objekte i robu. Prostori modernosti su tamo gde se susreću klasna i polna podela, to su prostori seksualnosti i erosa. Muški umetnici koji slikaju ove prostore i ženu kao ukras u njemu, podrazumevaju muškog, a ne bilo kog posmatrača. Umetnost je takođe uslovljena rodom, ona nam prenosi muški doživljaj modernosti, modernizam je označen ženskim telom i podrazumeva bavljenje muškom seksualnošću.

Gustav Klimt, Device, 1913, Nacionalna galerija, Prag. Foto©Wikimedia

Ako je uobičajeno posmatrati slike žena i ženskih tela kao motiv kojim muškarci umetnici potvrđuju svoju modernost, Klimt je za takav osvrt savršen primer. Jer, ni jedan drugi umetnik nije tako slavio eros, a iznad svega žene. Mnogo pre nego što su ekspresionizam i nadrealizam u umetnosti otvoreno progovorili o seksualnosti, Klimt ju je načinio okosnicom svog dela. Za Gustava Klimta žena je jedna od najvećih inspiracija, doživljena i predstavljena smelije nego ikada u umetnosti toga doba. Postala je umetnikova preokupacija, delom zasnovana na postulatima frojdizma i već pomenute muške neuroze. Erotika koja je tada visila u vazduhu Beča jasno je navela umetnika da glavnu ulogu u svojoj umetnosti poveri ženi. Klimt je otvoreno prikazao Ženu kao Evu, Veneru i Lilit i doprineo stvaranju novog tipa žene, femme fatale.

Ona se vidi i u Klimtovim zvaničnim portretima bečkih dama, kao i u bezimenim devojkama i alegorijskim predstavama. U umetnosti fin-de-siecle-a greh je bio otelotvoren u enigmatskoj snazi ženstvenosti, ostavljajući otvorenim pitanje da li se tu radi o vremenu muške histerije i krize muškog ega, fenomenu muške feminizacije kroz sliku žene, ili su žene zaista i bile na neki način bukvalno fatalne po muškarce. Postoji mogućnost da je žena u izvesnom smislu zaista doživljavana kao nosilac smrti – u svetlu brojnih seksualno prenosivih bolesti za koje nije bilo leka, naročito sifilisa. Žena je istovremeno i grešnica i potencijalno fatalna po muškarca, njeno telo zaista ubija. Ideja bolesti, sifilisa i tuberkuloze kao životne svakodnevice i pretnje životu, imala je velikog udela i u Klimtovoj opsesiji životom i smrću. Ogolio je mušku seksualnost, koja u modernom društvu uživa slobodu da posmatra, procenjuje i poseduje – u stvarnosti ili u mašti.

Gustav Klimt, Dama sa šeširom i boom, 1909, Belvedere, Beč. Foto©Wikiart

Femme fatale je seksualno nesputana žena koja svojim zavodničkim moćima pokorava muškarca. Ali, njeno interesovanje ostaje pritom samo površno erotsko. Ona uživa u zadovoljstvu zavođenja i poigravanja muškarcima koji se u nju zaljubljuju, koristeći svoje ženske atribute i ostale kvalitete koji imaju veze sa polom i ne nužno sa polnošću da bi ostvarila svoje ciljeve. Ona je žena kojoj muškarac nije cilj, već (eventualno) sredstvo. Javlja se kao popularna bečka fin-de-siecle tema i u visokoj i u popularnoj umetnosti, a kosa, poza, odeća, izraz lica su amblemi ovog zavodničkog i destruktivnog tipa žene.

Femme fatale je figura muške fantazije, žena koju on želi i koje se plaši – želi je jer ne može da je poseduje i potčini, plaši je se jer mu je ravnopravna po svim pitanjima i stoga je doživljava kao pretnju svojoj muškosti. Izražava mušku fascinaciju seksualno ,,agresivnom“ ženom i anksioznost koju kod njega proizvodi ženska dominantnost. Ona je reakcija na poljuljani sistem uloga, opisuje odbojan stav muškarca prema oblikovanju emancipacijskog lika žene – žene koja odbija da se bavi samo kućnim radom i odgojem dece. Ona odbija ulogu supruge i majke kakvu joj je patrijahalno društvo namenilo. Fatalna žena predstavlja najdirektniji napad na tradicionalnu ulogu žene u društvu i porodici i u nesumnjivoj je vezi sa emancipacijom žena.

U sledećem nastavku:

Klimt (6): Idol u zlatnom relikvijaru

Zorica Atić,

istoričarka umetnosti

© Artis Center 2018

post

Klimt (1): Zlatna ribica – mojim kritičarima

Gustav Klimt, Zlatna ribica, 1901-1902.

Želimo da objavimo rat umrtvljenoj rutini, okoštalom vizantinizmu, svim oblicima lošeg ukusa… Naše odvajanje (secesija) nije borba mladih protiv starih umetnika, već borba za napredovanje pravih umetnika nasuprot grabljivcima koji sebe nazivaju umetnicima, a imaju materijalnih interesa da zaustave procvat umetnosti. (Herman Bar, duhovi otac bečkog modernizma)

Secesija je oslobodila maštu da bi formulisala stil koji neće biti sputan prošlošću. Kao predvodnik Secesije, i Klimt je napustio klasično istorijsko slikarstvo u okviru kojeg se proslavio kao ringštraseovski umetnik, da bi se upustio u potragu za likovnim jezikom kojim bi predstavio modernog čoveka.

Egon Šile, Klimt u svetlo plavom ogrtaču, 1913.

Klimtovo poreklo imalo je važnu ulogu u razvoju njegove umetnosti. Rođen je 1862. godine u Baumgartenu pored Beča, kao drugo od sedmoro dece siromašnog gravera. Otpočeo je svoje obrazovanje šegrtovanjem kod kuće – otac je usmeravao sinove Gustava, Ernsta i Georga da krenu njegovim stopama umetnika zanatlije. Zatim je krenuo modernijim pravcem sticanja znanja kroz zvanično, profesionalno školovanje. Zbog sveopšte popularnosti umetnosti, takav odabir poziva je bio potencijalno unosan za siromašne mladiće; cilj umetničkog školovanja je neretko trebao da posluži društvenom usponu. Sa četrnaest godina se upisao na Umetničko-zanatsku školu osnovanu 1868. godine u istorijskom duhu nove vladajuće grupe, kao ogranak Muzeja za umetnost i industriju. Tu je stekao tehničku virtuoznost i obrazovanje u oblasti istorije umetnosti i dizajna koje je zahtevala eklektička epoha, kao i zvanje arhitektonskog dekoratera u vreme kada je program izradnje monumentalnih građevina Ringštrase-a ulazio u svoju završnu fazu. Sedam godina su Gustav, Ernst i kolega Franc Mač (Matsch) učili brojne tehnike, od mozaika i slikarstva do fresko-slikarstva, kod profesora Ferdinanda Laufbergera (Laufberger). Njih trojica su tako dobro zajedno radili, da je Laufberger mogao da im poveri i poneke narudžbine.

Bečki Burgteatar u čijem ukarašavanju je Klimt učestvovao 1886-88.

Godine 1886. završeno je zdanje Burgteatra. Trojica mladih umetnika su pozvani da pokažu svoja znanja i sposobnosti na polju istorijskog slikarstva tako što će naslikati scene iz istorije pozorišta na timpanonu i na svodu stepeništa. Oni su 1886/88. ukrasili tavanicu velikog stepeništa teatra serijom slika vezanih za dramu, ilustrujući je od dionizijskih svetkovina do savremenog doba. Te slike pokazuju koliko je bila čvrsta celina pozorišta i istorijskih događaja, a Klimtov rad se ovom prilikom jasno izdvojio od rada dvojice saradnika. Nije bio zadovoljan samo klasičnim motivima, već ih je obogaćivao realističnim portretima, urađenim fotografskom preciznošću, unoseći na taj način u slike pečat svog doba. U okviru scene sa prikazom Šekspirovog (Shakespeare) pozorišta predstavio je publiku onog vremena, ali i sebe, Ernsta i Mača kao deo nje.
Zbog ovog dela Gradski savet im je poverio oslikavanje Starog Burgteatra 1887. pre nego što se preseli u novu zgradu. Trebalo je da ovekoveče ne samo pozornicu, već i pokrovitelje. Očekivalo bi se da prizor obuhvati pozornicu viđenu iz gledališta. Umesto toga, Klimt je naslikao gledalište viđeno sa pozornice, obrnuvši stvarnost i učinivši da publika dobija uloge glumaca. Svečano obučeni, deluju kao da su sišli sa sopstvenih portreta, što i nije bilo daleko od istine. Slikajući prizor koji sa pozornice prikazuje publiku, ovim portretom bečke elite Klimt je predstavio preko stotinu pojedinačnih portreta. Delo mu je 1890. godine donelo Carsku nagradu i otvorilo vrata njegovoj daljoj karijeri.

Gustav Klimt, Šekspirovo pozorište, Burgteatar, Beč, 1886.

Druga važna narudžbina vezana za Ringštrase je bila 1891. U trenutku kada je Hans Makart, vodeći majstor istoricizma u Beču umro u svojoj 44. godini, ostavio je nedovršeno stepenište Umetničko-istorijskog muzeja u Beču. Trojica mladih slikara dobila su zadatak da završe taj posao. Trebalo je da dovrše osam slika na bočnim stranama lukova između stubova stepeništa i tri slike na zidovima između stubova, sa predstavama umetnosti od starog Egipta do renesanse. Suočen sa izazovom da predstavi umetnost a da pri tom ne zapadne u akademizam, Klimt je počeo da razvija simbolističku dekoraciju i floralni ornament.
Klimt je ukrasio predvorje Muzeja istorije umetnosti serijom ženskih likova koji su predstavljali razne umetničke epohe. Od samog početka, on se usudio da koketira sa granicom dvolične pristojnosti koju je nametalo bečko društvo. Jedanaest alegorijskih kompozicija za Umetničko-istorijski muzej trebalo je da sadrže i personifikaciju drevne Grčke, ali je na slici Drevna Grčka II – Devojka iz Tanagre Klimt prikazao jednu jasno prepoznatljivu savremenu bečku kurtizanu. Uprkos amfori koja oličava duh antičke Grčke, ženska figura je oživljena statua i prva Klimtova femme fatale. Društvo je obožavalo akademizovani, idealizovani akt, posebno onda kada je bio deo istorijske ili alegorijske kompozicije. Ali, obična naga žena koja nagoveštava ljubavni čin je potencijalno izazivala skandal…

Gustav Klimt, Drevna Grčka II – Devojka iz Tangre, Ringštrase, Beč, 1891.

Trojica umetnika su ubrzo počeli da dobijaju narudžbe za portrete, od kada počinje i Klimtov samostalni uspon. Portreti su rađeni prema fotografijama, što je naišlo na veliko odobravanje, a izvesna fotografska preciznost u slikanju lica ostaje jedna od glavnih odlika Klimtovih portreta.

Tih godina je počelo i društveno propadanje sloja čije je vrednosti izražavao. Devedesetih se pobuna protiv tradicije proširila i na umetnost i kulturu. U okviru glavnog Udruženja umetnika, mladi su se organizovali kako bi odbacili akademska ograničenja u korist likovnih sloboda. Mladi umetnici nisu više bili spremni da prihvataju tutorstvo akademizma. Želeli su da okončaju kulturni izolacionizam Beča, da pozovu inostrane umetnike i da dela sopstvenih članova pokažu izvan granica Austrije. Okrenuli su se zemljama u kojima je umetnost bila naprednija – francuskim impresionistima i belgijskim naturalistima, engleskim prerafaelitima i nemačkom Jugendstilu, sa kojima ih je spajalo odbacivanje klasične realističke tradicije u potrazi za likovnim izrazom svog, savremenog doba. Grupa umetnika koja je želela da na slobodniji način stvara svoja dela napustila je postojeće Udruženje umetnika da bi osnovala Secesiju 1897. godine, sa Klimtom na čelu. Program secesije nije bio okrenut jedino estetskim načelima, već je predstavljao i borbu za “pravo na slobodu umetničkog stvaralaštva“, za samu umetnost.
Oni su obznanili obnoviteljsku ulogu umetnosti nazvavši svoj časopis Ver Sacrum. Sveto proleće – naslov je proizašao iz rimskog rituala posvećenja mladih u vremenima državne opasnosti. Dok su mladi Rimljani imali misiju spasavanja svog društva, u Beču su se zavetovali na spasavanje kulture.

Želimo da objavimo rat umrtvljenoj rutini, okoštalom vizantinizmu, svim oblicima lošeg ukusa… Naše odvajanje (secesija) nije borba mladih protiv starih umetnika, već borba za napredovanje pravih umetnika nasuprot grabljivcima koji sebe nazivaju umetnicima, a imaju materijalnih interesa da zaustave procvat umetnosti.“

Ova izjava Hermana Bara (Bahr), duhovnog oca bečkog modernizma, jasno izražava program secesije jer je ona iznad svega predstavljala borbu za oslobođenje umetnosti od društvenih stega i normativa.

Drugi cilj secesije je bio da predstavi savremenog čoveka. Ali, kad se skinu maske istoricizma koje sputavaju njegov lik, šta će se videti iza njih, koje je lice i ruho modernosti? Klimt je ovaj problem predočio crtežom Nuda Veritas u prvom broju časopisa. Kraj nogu su joj simboli proleća, a u ruci drži ogledalo okrenuto posmatraču – savremenom čoveku. Gola Istina je takođe savremena, i sama ogledalo modernosti svojom vitkom konstitucijom (Art Nuvo je posebno negovao i neutralizovao razliku između polova kroz muževnu predstavu ženskosti i androgin prikaz muškosti).

Jozef Marija Olbrih, Kuća Secesije, Beč, 1897. Foto @Jorit Aust

Umetnost je, takođe, trebalo da stvori utočište savremenom čoveku od pritisaka modernog načina života. Već iduće godine secesija otvara svoj umetnički paviljon u Beču, a nad portalom Doma Secesije je ispisana maksima likovnog kritičara Ludviga Hevezija (Hevesi): Svakom vremenu njegova umetnost, umetnosti njena sloboda. Dom Secesije je zamišljen kao hram umetnosti koji će njenim ljubiteljima ponuditi prefinjeno skrovište. Otud i inspiracija u paganskom hramu, ovde predstavljenom kao svetilište umetnosti. Učinjen je i revolucionaran korak u formiranju izložbenog prostora – osmišljeni su pokretni zidovi kako bi izložbeni prostor bio lako promenljiv i prilagodljiv, dinamičan kao i priroda modernog života. Za prvu secesionističku izložbu 1898. godine, očekivanu sa nestrpljenjem, Klimt je uradio plakat koji je objavljivao generacijski bunt Mitom o Tezeju. Plakat je nabijen simboličkim značenjima. Potpuna nagost Tezeja, mitskog junaka koji je ubio Minotaura da bi izbavio atinsku mladež, predstavlja borbu za novo. On je na strani svetla, dok se Minotaur, proboden Tezejevim mačem, sklanja u senku i simboliše poraženu stranu. Atena kao otelotvorenje božanske mudrosti i inkarnacija duha modernizma posmatra i odobrava ovaj prizor.

Bečki Univerzitet je 1894. pružio Klimtu priliku da predstavi svoju viziju ljudskog duha i kulture, ali u tradiciji prosvetiteljstva kao ,,pobedu svetlosti nad mrakom“. Za tavanicu svečane aule novog univerziteta on je trebao da naslika tri slike. To je i učinio, ali na sasvim neočekivan način. Oko središnjeg prizora za koji je bilo predviđeno da ga uradi Franc Mač, četiri slike je trebalo da predstavljaju četiri fakulteta. Klimt je trebao da naslika filozofiju, medicinu i pravo. Međutim, one nisu odražavale laku pobedu svetlosti nad mrakom, ako je uopšte i bilo reči o pobedi. Godine 1899. prikazao je konačnu verziju Filozofije, prvu od tri slike. Ranija verzija je prvi put prikazana na Svetskoj izložbi u Parizu. Iako su je u Parizu kritičari dobro primili i nagradili, učeni autoriteti Beča učinili su je predmetom skandala.

Gustav Klimt, Filozofija, Medicina i Pravo, Bečki Univerzitet, 1899-1907.

Klimt je Filozofiju video kao sintezu sopstvenog pogleda na svet i traženja sopstvenog stila. Pod uticajem Šopenhauerovih (Schopenhauer) i Ničeovih (Nietzsche) ideja, pokušao je da na svoj način razreši zagonetku čovekovog postojanja, i predstavi zbunjenost modernog čoveka. Bila je to svojevrsna potraga za smislom života i smrti u svetu bez sigurnih koordinata. Predstavio je naličje života – bolest, propadanje tela, bedu u svoj svojoj ružnoći. Medicina, druga univerzitetska slika, 1901. godine takođe izaziva skandal. Tela nosi matica života, u njoj su sva životna doba, od rođenja do smrti, sjedinjena u radosti i patnji. Ovakva vizija je potcenila i omalovažila medicinu: Klimt kao da naglašava njenu isceliteljsku nemoć naspram neukrotivih snaga prirode. Medicini je slikar oduzeo dve glavne funkcije, izostavivši ih – preventivu i lečenje, izražavajući time i svoju ličnu sumnju u domete te nauke. I treća univerzitetska slika Pravo je slično dočekana. U Pravu je prikazao osuđenika u vlasti tri furije: Istine, Pravde i Zakona, one su Erinije sa zmijama. Članstvo fakultetskog veća je potpisalo peticiju u znak protesta tražeći od Ministarstva da ih ne odobri, jer su slike vređale javni moral i na nedostojan način prikazivale ljudsku kulturu. Očekivalo se da Klimt doprinese slavljenju nauke, međutim, on to nije učinio, slavio je sile prirode.

Gustav Klimt, Higija, detalj slike Medicina, Bečki Univerzitet, 1899-1907.

Klimtova umetnost je postala predmet rasprave. Slikari, javnost i političari uključili su se u žustru polemiku o funkciji moderne umetnosti u Beču, a skandal se okončao u parlamentarnoj raspravi o Klimtovim slikama. Epilog je bio u naizgled odrešenim rukama umetnosti, ali je Klimtu zatvorio vrata državnih narudžbina i ustanova. Kada je Klimt izabran za profesora na Likovnoj akademiji, Ministarstvo je odbilo da potvrdi njegov izbor. Preovladalo je mišljenje da su ove slike skandalozne i Ministarstvo ih je zaplenilo. Pao je u nemilost institucija i više nije dobio ni jednu zvaničnu narudžbinu.

Klimt je Zlatnu ribicu ponudio kao svoj odgovor kritičarima 1902. godine. Prijatelji su ga odgovorili od prvobitne namere da je naslovi Mojim kritičarima. Bio je to njegov jedini odgovor na žestoke kritike – divna, putena vodena nimfa koja pokazuje obnaženu zadnjicu u prvom planu slike.

Zorica Atić,

istoričarka umetnosti

© Artis Center 2017

U sledećem nastavku:

Klimt (2): Put u modernizam