Artisova Razglednica: Evropa | Artis' Postcard: Europe

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica
Artis Center Zorana Draskovic Pariz Europe Cover 1 e1589754971510

Ništa kao stara dobra Evropa!

Najveći broj razglednica nam je stigao sa Starog kontinenta. To nije veliko iznenađenje budući da je ova inicijativa pokrenuta u Srbiji tokom pandemijske izolacije, i najveći broj njenih učesnika je iz Srbije. Otuda i veliki broj razglednica dolazi iz Evrope, jer nam je ona najbliža deo sveta i fizički, ali i kada je reč o kulturnom nasleđu.

Evropa je nesumnjivo raskošan spoj istorijskih gradova, muzeja, umetnosti, gastronomije, muzike, mode. Međutim, čak ni preko 100 razglednica ne može da prikaže sve što ovaj kontinent zaista poseduje.

Zahvaljujemo se Aleksandru Saši, Aleksandri Milić, Anastasiji Belesioti, Azemini Bandžić, Biljani Djordjević, Bjornu Stenversu, Bobanu Ćuriću i Snežani Kostić, Bojani Nešić, Bošku Ognjeviću, Boženi Jurčić, Branki Djordjević Nakaniši, Branki Popović, Danici Popović, Danijeli Djukanović, Dorotei Lovčević, Dušici i Nikoli Golubović, Gordani Gajić, Gordani Jovanović, Gvanci Kehelavoj, Ireni Klemenc, Ireni Porekar Kacafuri, Ivani i Sonji Stević, Ivani Ivković, Ivani Neckov Grubišić, Jeleni Vuković, kneginji Jelisaveti Karadjordjević, Jovani Nikolić, Lani Gunjić, Mari Torbici Jovanović, Mariji Janči, Milici Zec, Mirjani Koren, Mirjani Trajković, Natali Karovskajoj, Nikolaju Nenovu i Iskrenu Velikovu, Fondu Olge Olje Ivanjicki, Pavlu Tišmi, Radetu Spasiću, Radomiru Petriću, Saći Šimada, Savi Forkapiću, Sladjani Velendečić, Slobodanki Djakonović, Sofiji Mrišuk, Suzani Spasić, Tamari i Branislavu Rajković, Tamari Ognjević, Vladimiru Krivošejevu, Žaklini Perić, Željku Miletiću i Zorani Drašković Kovačević.

Kliknite na sliku da povećate fotografiju!

*****

Nothing like good old Europe!

Most of the postcards came to us from the Old Continent. This is not a big surprise since this initiative was launched in Serbia during the pandemic lockdown, and most of its participants are from Serbia. That is why a large number of postcards came from Europe because it is the part of the World closest to us both physically and when it comes to cultural heritage.

Europe is undoubtedly a lavish blend of historic cities, museums, art, gastronomy, music, fashion. However, even over 100 postcards cannot show everything that this continent really has.

We thank for the paricipation in this initiative to Aleksandar Sacha, Aleksandra Milić, Anastassia Belessioti, Azemina Bandžić, Biljana Djordjević, Bjorn Stenversu, Boban Ćurić and Snežana Kostić, Bojana Nešić, Boško Ognjević, Božena Jurčić, Branka Djordjević Nakanishi, Branka Popović, Danica Popović, Danijela Djukanović, Dorotea Lovčević, Dušica and Nikola Golubović, Gordana Gajić, Gordana Jovanović, Gvantsa Kehelava, Irena Klemenc, Irena Porekar Kacafura, Ivana i Sonja Stević, Ivana Ivković, Ivana Neckov Grubišić, Jelena Vuković, Princess Elizabeth Karageorgevic, Jovana Nikolić, Lana Gunjić, Mara Torbica Jovanović, Marija Janča, Milica Zec, Mirjana Koren, Mirjana Trajković, Natali Karovskaya, Nikolai Nenov and Iskren Velikov, Pavle Tišma, Rade Spasić, Radomir Petrić, Sachi Simada, Sava Forkapić, Sladjana Velendečić, Slobodanka Djakonović, Sofija Mrišuk, Suzana Spasić, Tamara and Branislav Rajković, Tamara Ognjević, Vladimir Krivošejev, Žaklina Perić, Željko Miletić i Zorana Drašković Kovačević.

Click on the image to enlarge the photo!

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica

Diplomirala je Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završava poslediplomske studije. Usavršavala se u Americi, Francuskoj i Engleskoj, a 2008. je diplomirala PR menadžment na uglednoj međunarodnoj školi London School of PR. Licencirani je turizmolog i ekspert za kulturno preduzetništvo u oblasti heritologije, likovne i primenjene umetnosti, i kulturnog turizma.

Komentari0

Trenutno nema aktuelnih komentara

Ostavite prvi komentar koristeći polje desno.